دامنه عمومی

هزینه‌ی ثبت دامنه:
دامنه یک ساله (تومان) دو ساله (تومان) سه ساله (تومان) پنج ساله (تومان) ده ساله (تومان)
دامنه یک ساله (تومان) دو ساله (تومان) سه ساله (تومان) پنج ساله (تومان) ده ساله (تومان)
com ۳۷,۵۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ ۱۸۷,۵۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
net ۳۷,۵۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۱۸۷,۵۰۰
org ۳۷,۵۰۰ ۷۵,۰۰۰
info ۳۷,۵۰۰ ۷۵,۰۰۰
biz ۳۷,۵۰۰ ۷۵,۰۰۰
asia ۵۵,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
name ۳۹,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
in ۳۹,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
Us ۴۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
ws ۷۳,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰
co ۱۱۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰

کاراکترهای نام دامنه محدودیت‌هایی دارد:

  • کاراکترهای مجازی که می‌تواند در نام دامنه استفاده شود عبارتند از حروف a تا z، ارقام ۰ تا ۹ و خط تيره ( – ).
  • نام دامنه نمی‌تواند با خط تيره ( – ) شروع شود يا خاتمه يابد.
  • نام دامنه باید حداقل از ۳ کاراکتر تشکیل شده‌باشد.